Rijschool Graansma bestaat sinds 1981 en heeft sindsdien altijd bij de rijscholen gehoord met de hoogste slagingspercentages van Fryslân.

Er wordt les gegeven volgens de stap-voor-stap methode, wat betekent dat er volgens een vast lessysteem wordt gewerkt.

 

Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van iedere individuele leerling.
Het tempo van de opleiding is daardoor variabel.

Er wordt standaard gewerkt met een tussentijdse toets.
Dit geeft een groot aantal voordelen, zoals bekend raken met de examensituatie.
Het biedt ook de mogelijkheid om vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen te krijgen op het praktijkexamen.
Tevens zal de examinator bij de tussentijdse toets aangeven of en wat er nog moet worden verbeterd om in 1 keer te kunnen slagen.

De combinatie van de stap-voor-stap opleiding plus de tussentijdse toets, zorgt ervoor dat mijn leerlingen een zeer grote kans hebben om in de eerste keer te slagen.
De exacte slagingspercentages kunt u vinden op de website van het CBR.


 

Rijskoalle Graansma bestiet sûnt 1981 en hat sûnt dy tiid altyd by de rijskoallen heard mei de heechste slagingsperintages fan Fryslân.

 

Der wurdt lesjûn neffens de stap-foar-stapmetoade, wat betsjut dat der wurke wurdt mei in fêst lessysteem.

 

Der wurdt rekken hâlden mei de mooglikheden fan elke yndividuele learling. It tempo fan de oplieding is dêrtroch fariabel.

Der wurdt standert wurke mei in tuskentiidse toets. Dat hat in soad foardielen, sa as bekend meitsjen mei de eksamensituaasje. It biedt ek de mooglikheid om frijstelling te krijen fan de bysûndere prestaasjes op it praktykeksamen. Ek sil de eksaminator by de tuskentiidse toets oanjaan oft en wat noch feroare wurde moat om yn ien kear te slagjen.

De kombinaasje fan de stap-foar-stap oplieding plus de tuskentiidse toets soarget derfoar dat myn learlingen in grutte kâns hawwe om yn ien kear te slagjen. De eksakte slagingspersintaazjes kinne jo fine op de webside fan it CBR.